Pilotné overovanie

Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

 

RUP podľa cyklov a Upravené ciele a obsah vzdelávania nám umožňujú upraviť ciele, obsah i časové rozvrhnutie vzdelávania (vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov) tak, aby:

  • každý žiak našej školy mohol plynulo a v súlade so svojím tempom a schopnosťami pokračovať vo vzdelávaní v ročníku, do ktorého v novom školskom roku nastúpi,
  • sme nemuseli mechanicky presúvať učivo z ročníka do ročníka a rýchlo doháňať zmeškané učivo v kumulácii s predpísanými ročníkovými vzdelávacími štandardami,
  • sme mohli upraviť obsah vzdelávania vzhľadom na potreby našich žiakov v súlade s ich aktuálnymi možnosťami, vedomosťami a schopnosťami,
  • sme získali viac flexibility a voľnosti pri potrebnej úprave svojich školských vzdelávacích programov, keď budeme prispôsobovať vzdelávanie potrebám žiakov našej školy,
  • sme mali k dispozícii integrovanejší učebný plán a vzdelávacie štandardy, ktoré nám umožňujú sústrediť sa na podstatné vzdelávacie ciele vymedzené v rámci vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov a sledovať nárast učebných výsledkov žiakov.

 

 

Čo všetko nám pilotné testovanie umožňuje:

RUP podľa cyklov a Upravené ciele a obsah vzdelávania v reakcií na vyššie uvedené prispôsobuje konkrétne vzdelávacie obsahy a zároveň vymedzuje vzdelávacie ciele na štátnej úrovni tak, aby presahovali horizont jedného školského roka a žiaci mali dostatok času na osvojenie predpísaného učiva a dosiahnutia cieľových požiadaviek. Vytvára možnosť, aby sme upravili svoje učebné plány a učebné osnovy v školských vzdelávacích programoch tak, aby sme adresnejšie rozložili obsah vzdelávania a jeho objem podľa potrieb žiakov a ich tempa vo vzdelávaní. Na základe RUP podľa cyklov a Upravených cieľov a obsahu vzdelávania školy môžeme vykonať úpravu učebných plánov a učebných osnov, čím sa nám otvára možnosť upraviť časové dotácie vyučovacích predmetov v jednotlivých ročníkoch a upraviť obsah vzdelávania pre jednotlivé vyučovacie predmety v súlade s upravenými učebnými plánmi a potrebami žiakov.

Obsah vzdelávania na prvom stupni a druhom stupni ZŠ je rozdelený na tri ucelené časti vzdelávacieho programu – cykly, pričom druhý cyklus združuje posledný ročník prvého stupňa ZŠ a začiatočný ročník druhého stupňa ZŠ. Upravené ciele a obsah vzdelávania vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v základných školách. Sú vzdelávacími štandardmi na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú žiaci získať, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu. 

Share