Filozofia školy a vzdelávacie postupyZaježovská škola vznikla vďaka podpore zriaďovateľa - CEEV Živica a aktívnemu zapojeniu rodičov, ktorí sa aj naďalej podieľajú na jej fungovaní. Dnes je v porovnaní so začiatkom počet aj rôznorodosť detí aj rodičov väčšia, otvorená komunikácia, spolupráca, rozvoj vzťahov však zostávajú pre nás prioritné. Pomáhame deťom v našej škole rásť po všetkých stránkach, a to môžeme len v spolupráci s rodičmi. Preto u nás každý mesiac prebiehajú stretnutia s rodičmi, prizývame ich do školy či už na pozorovanie alebo na pomoc pri učení, tvorivé dielne. Rodičia sa zapájajú aj do brigád na školskej záhrade, do spoločných mimoškolských akcií. Taktiež realizujeme individuálne stretnutia ŽUR - žiak- učiteľ-rodič. Všetky takéto stretnutia nám pomáhajú pri budovaní vzťahov, komunity. Žiaci, učitelia a rodičia sa môžu navzájom spoznávať, lepšie sa pochopiť a nastúpiť na cestu spolupráce.

 V Zaježovskej škole sa snažíme učiť inak ako sme boli väčšinou zvyknutí my. Našim cieľom je, aby bolo vyučovanie plnohodnotné, pútavé a zaujímavé. Učením v partnerskej a otvorenej atmosfére umožňujeme žiakom metódami zážitkového učenia slobodne a šťastne rásť, poznávať seba samého, kamarátov a svet. Aktívnym a zodpovedným zapájaním sa do života školy, do riešenia výziev rozvíjame ich schopnosti potrebné pre život.

 Vzdelávanie vnímame holisticky - rovnaký význam prikladáme rozvoju rozumových schopností, komunikácii a aktívnemu počúvaniu, kritickému mysleniu, ako aj práci s emocionálnou inteligenciou a vlastným osobným rozvojom. Nezabúdame ani na rozvoj fyzického tela a zdravému životnému štýlu. Veľký dôraz kladieme na environmentálny rozvoj, venujeme sa rôznym zeleným témam, ktoré sú bežnou súčasťou našich dní.

 

Budeme radi, keď sa nám podarí vychovať šťastného, slobodného človeka, s pevnými morálne čistými hodnotami, ktorý si utvára aktívne svoj vlastný život, je schopný zodpovedne, flexibilne a tvorivo fungovať v stále sa meniacom svete. Deti na našej škole vedieme k sebahodnoteniu, rozvíjame ich vnútornú motiváciu a snažíme sa dať zmysel činnostiam, ktoré robíme. Zároveň pracujeme s hranicami, vedieme deti k plneniu si úloh a zodpovednosti.

 Do vyučovania sa snažíme zaradiť riešenie výziev zo života, podporujeme kritické myslenie, prácu v skupinách, ponúkame prax ruka v ruke s teóriou. Snažíme sa, aby škola bola priestorom na učenie sa a spoznávanie. V škole vytvárame deťom priestor na to, aby mohli aktívne pracovať, riešiť problémy, objavovať svet a rásť. Aby sme sa mohli naďalej posúvať a aby sa posúvali aj deti, veľký dôraz kladieme na spätnú väzbu a hodnotenie. Do tohto procesu zapájame aj deti, učíme ich spätnú väzbu dávať aj prijímať. V našej škole sa stretávajú so slovným hodnotením, ktoré zahŕňa okrem vedomostí schopnosť použiť ich, tiež snahu, aktivitu, vlastný prínos a iné zručnosti.

 

 

Share