ODPAD 2019-2022

Školské roky 2019/2020 - 2021/2022

Hoci bola Zaježovská škola do programu zapojená už viacero rokov a venovali sme sa rôznym témam, do certifikačného procesu sme sa rozhodli vstúpiť až v školskom roku 2021/2022. Celé tri roky (2020-2022) sme pracovali v téme ODPAD. Naše kolégium, ktoré tvoria všetci žiaci a obe učiteľky, najskôr v rámci environmentálneho auditu zisťovalo, v akom stave sa škola nachádza v jednotlivých témach programu. Na základe jeho výsledkov sme si spolu s rodičmi vytvorili environmentálny akčný plán, kde sme si stanovili ciele, ktoré chceme v téme ODPAD v škole dosiahnuť a naplánovali sme si aktivity, ktoré nás dovedú splneniu týchto cieľov. No a potom sme sa pustili do ich plnenia. Samozrejme sme celý čas monitorovali a hodnotili náš postup, či sa nám darí alebo či prípadne treba niečo zmeniť, upraviť... Praktické aktivity sme prepájali s pro-environmentálnou výučbou a o našich aktivitách sme sa snažili informovať okolie prostredníctvom našej facebookovej stránky. Hodnoty a princípy, ktoré sa v environmentálnej oblasti snažíme dodržiavať, sme si spísali do Eko-kódexu, ktorý sme umiestnili v chodbe školy, aby bol pre všetkých prístupný.

V máji 2022 ku nám prišla hodnotiaca návšteva, ktorá zisťovala, ako sa nám darilo pri plnení jednotlivých krokov metodiky a ako sme plnili naše ciele. Na hodnotiacej návšteve sa im u nás veľmi páčilo a rozhodli sa, že naša škola splnila podmienky na udelenie titulu Zelená škola a získanie medzinárodného certifikátu.

Share