Vyučovacie metódy a formy

Vyučovanie v našej škole sme prispôsobili túžbe naplniť výchovno-vzdelávacie ciele.

Pracujeme s vekovo zmiešanou skupinou detí, čo považujeme za veľkú výhodu. Ani vo svete sa nestretávame iba s rovesníkmi. Deti preto majú okrem možnosti pracovať samostatne, či v homogénnych skupinkách, stretávať sa aj vo vekovo zmiešaných skupinkách, navzájom sa obohacovať, pomáhať si s pochopením učiva, odovzdaním si poznatkov. Počas vyučovania využívame rôzne metódy a formy vyučovania, rituály a aktivity.Ja a svetPoznať seba, pracovať s hodnotami a cieľmi, vyznať sa vo svojich emóciách, vedieť povedať svoj názor a vypočuť si názor iných, vedieť argumentovať a rozhodovať sa, rešpektovať sa navzájom, spolupracovať, rozvíjať svoju kreativitu, poznať svoje silné, ale aj slabé stránky... veríme, že toto všetko je dôležité, preto sa rozvoju osobnosti a emočnej inteligencii venujeme na hodinách Ja a svet, ktoré sme zaradili do týždenného programu.

 

Výzvy, osobný rozvojKaždé dieťa má svoje silné stránky a schopnosti. Pomáhame ich dieťaťu rozvíjať a prípadne objavovať ďalšie oblasti zlepšovania sa. Deti majú možnosť nájsť si oblasť výzvy a pustiť sa do jej naplnenia. Postupujeme od jednoduchých výziev, ktoré sú splniteľné za kratší čas až po výzvy náročnejšie a komplexnejšie.

VšímavosťPribližne polovicu času sa naša myseľ túla. Podobne je to aj s mysľou žiakov. Na to, aby učiteľ mohol poskytnúť kvalitné vzdelávanie, potrebuje žiakovu pozornosť. Avšak tá sa v školách neučí. Ale práve pozornosť je jedným zo základných prvkov vzdelávania a bolo by užitočné ju u žiakov rozvíjať. Potreba je úmerne väčšia s nárastom používania počítačov, tabletov, mobilov..., ktoré detskú pozornosť úspešne rušia. Jednou z metód, ktorá nás učí s pozornosťou pracovať a uvedomovať si ju, je všímavosť. Je to bdelá pozornosť, uvedomovanie si prítomného okamihu, privádzanie pozornosti do súčasnej chvíle.

 

Režim v škole, ranné rituály, voľby, otázky, odpovede, kreatívne úlohy...V škole trávime veľkú časť dňa, preto ho chceme využiť čo najefektívnejšie, najlepšie, najužitočnejšie. Niekedy sa učíme všetci spolu, inokedy zas po ročníkoch, či v malých zmiešaných skupinách. Na začiatku týždňa si volíme vládu - ministrov a ministerky. Ich úlohou je pomáhať všetkým v triede lepšie dodržiavať dohody a plniť si svoje úlohy. Každé ráno tiež prinášame otázku na zamyslenie sa alebo odpoveď, na ktorú hľadáme otázky. Medzi obľúbené patria aj rôzne drobničky- kreatívne úlohy, tréning pamäte, hry na sústredenie a pozornosť. Nezabúdame ani na rozcvičku, ktorá má tiež viacero podôb.

 

Stretnutia v kruhu

Komunity patria vo viacerých školách k bežnej súčasti. U nás je to tak tiež. Témy, ktoré sa objavia pri rannom stretnutí kopírujú záujmy a potreby detí, vieme, čo je pre ne dôležité a môžeme sa podrobnejšie daným témam venovať počas hodín Ja a svet alebo počas vyučovania.

Za dôležitý považujeme na našej škole spoločenský rozmer, spoluprácu, vnímanie sa navzájom. Dobrým prostriedkom sú hry intuitívnej pedagogiky, pri ktorých nazeráme do vnútra, vnímame svoje pocity, lepšie poznávame sami seba v rôznych situáciách.

 

Edukačný procesNa vyučovaní používame pestré metódy, alternatívne aj klasické. V matematike používame metódy podľa profesora Hejného, píšeme Comenia scriptom, ale aj spojitým písmom. Rozvíjame písanie a čítanie aj pomocou metódy voľného textu podľa Freineta, informatika máme s Alexandrou a s Alexom, využívame prvky bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi.

Čítanie je jednou z kľúčových oblastí na našej škole, deťom pravidelne čítame, spolu rozoberáme charaktery postáv, ich konanie, súvislosti v deji, o knihách veľa diskutujeme. Taktiež vytvárame priestor na tvorivé písanie. Deti pravidelne tvoria prázdninové denníky, podarilo sa nám realizovať aj spoločný celoročný projekt a s deťmi sme napísali knihu príbehov.

 

Učenie sa pomocou spoločenských hier a iných edukačných materiálovPri hre nám uteká čas inak, máme príjemné pocity, hráme sa radi. Preto vyberáme kvalitné edukačné spoločenské hry, ktoré používame na vyučovaní. Deti sa tak za kratší čas a s väčšou radosťou naučia aj menej záživné učivo.

V našej zbierke nájdete aj viacero auto-korektívnych pomôcok a pomôcok na činnostné učenie, sú to rôzne kartičky, paličky, špagátiky, písmená, obrázky, „lacapačky“... Sme radi, keď môže byť počas vyučovania aktívna čo najväčšia skupina detí, keď majú možnosť počas vyučovania komunikovať, objavovať spolu alebo samostatne riešenia problémových úloh.

 

Rozvoj manuálnych zručnostíRadi s deťmi varíme, pečieme, modelujeme z hliny, šijeme, pracujeme s drevom. Aj pomocou takýchto činností získavajú deti vedomosti a sociálne kompetencie. Na viaceré z takýchto akcií sa ku nám pridávajú aj rodičia. Často sú práve oni učiteľmi a sprievodcami pri učení sa nových zručností. Čas venujeme aj našej školskej záhrade, ktorú spolu s deťmi a rodičmi postupne budujeme a zveľaďujeme.

 

Učenie vonkuOkolie našej školy priam nabáda na učenie sa vonku, čo často využívame. Do prírody prenášame časť vyučovania, príroda ponúka široké spektrum vnemov. Vedomosti takto získané sú intenzívnejšie a pretrvávajú dlhšie.

 

 

 

 

 

 

 

Share